تبلیغات

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
22668656
22668606
داخلی تحریریه 119 خانم الهام زرقانی
داخلی اشتراک 109 خانم فریبا میلانی
داخلی تبلیغات 111 خانم رحمانی 109 خانم میلانی
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی 22668671