تحریریه

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تحریریه ۱۱۹
داخلی اشتراک ۱۰۹
داخلی تبلیغات ۱۱۱
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱