تحریریه

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی تحریریه ۱۱۹ خانم الهام زرقانی
داخلی اشتراک ۱۰۹ خانم فریبا میلانی
داخلی تبلیغات ۱۱۱ خانم رحمانی ۱۰۹ خانم میلانی
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱