سازمان های دولتی درتفسیرقوانین به زبان مشترک نیازدارند

وجود تشکل های مردم نهاد در جوامع امروزی کارکردهای فراوانی دارند. شنیده شدن صدای اعضا توسط دولت از مهم‌ترین کارکردهای این تشکل هاست که دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات بهتر و به روزتر یاری می رساند. در واقع بشر به تجربه دریافته است که نهادهای مدنی می توانند در تغییر تصمیمات کلیدی اربابان قدرت دخیل بوده و موثر واقع شوند. انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته نیز یکی از این صنوف است که در جهت تسهیل روابط بین بخش خصوصی و دولتی نقش به سزایی داشته و دارد. به این بهانه گفت و گویی با یحیی ضیایی مهرجردی دبیر انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته انجام داده ایم. این گفتگو در خصوص عمده فعالیت های این انجمن و نیز مسایل و مشکلاتیاست که این تشکل با سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی دارد. وی معتقد است دستگاه های حاکمیتی بخشی از مسئولیت های خود را به اعضا تحمیل کرده و مشکلاتی برای آن‌ها به وجود آورده اند. در ادامه این گفت و گو می خوانید

ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۵۲ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید

پویا مهرابی

دیدگاهتان را بنویسید