دکتر رییس دانای عزیزمان از میان ما رفت؛ مردی از جنس مردم و رنگ مردم

دکتر عزیزمان از میان ما رفت، مردی از جنس مردم و از رنگ مردم،او هرچه می خواست برای مردم بود، در لوح ضمیرش گویی دستورها و مأموریت حمایت از منافع، آسایش، حقوق و سربلندی ملت ایران نقش بسته بود و چه سرافرازانه این مأموریت را به سرانجام رسانده است. مجموعه نوشته ها، سخنرانی ها، مباحث جلسات کارشناسی و دیگر فعالیت های او در کانون نویسندگان و سخنرانی هایش در مجامع مختلف علمی و اقتصادی جملگی حکایت از این مأموریت داشت

مدیرعامل شرکت مترو؛ رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در مترو یک الزام اخلاقی است

على امام در سمینار مسئولیت‌های حقوقی و قوانین کشوری در حوزه HSE تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حوزه مترو و سایر حوزه‌ها نه یک الزام قانونى بلکه یک الزام اخلاقى است.