پارچه ارزان صندلی‌ در واگن قطار بلای جان شد

خطای انسانی وسیستمی مهمترین عوامل حادثه برخورددوقطار در سمنان است اما فقدان ایمنی در این دو قطار ازجمله استفاده ازپارچه‌های ارزان قیمت به جای نسوز درصندلی‌ها موجب گسترش ابعادحادثه شده است. آتش سوزی گسترده رخ داده در حادثه با اما و اگرهایی روبروست؛ زیراپیش از این اتفاق افتاده است که دو لوکوموتیو رو در روی […]