جلسه ی مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل جلسه ی مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته روز سه شنبه ٩٨/١٠/٢۴ با حضور نمایندگان شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در محل ساختمان شماره ٣ اتاق بازرگانی تهران برگزار گردید.

پرداخت خسارات وارده به ناوگان ناشی از قصور مأمورین فنی راه آهن و عدم بهره برداری مناسب

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل جلسه ی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با موضوع تصمیم گیری در خصوص مشکلات مربوط به پرداخت خسارات وارده به ناوگان ناشی از قصور مأمورین فنی راه آهن و عدم بهره برداری مناسب از واگن ها برگزار شد.