دولت‌زدگی؛ آفت استقلال انجمن‌های صنفی

به بهانه شصت و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته علی ذرقانی مدیر مسئول      امروزه دولت‌زدگی و وابستگی بلاانقطاع تشکل‌ها به دولت، جمع جبری سیاست‌های پیش‌گرفته شده حاکمیت در اداره امور جامعه است و این دولت‌زدگی آن‌چنان درهم‌تنیده شده است که نقش انجمن‌ها را در مقام حافظ منافع اعضاء خود عملاً […]

سازمان های دولتی درتفسیرقوانین به زبان مشترک نیازدارند

وجود تشکل های مردم نهاد در جوامع امروزی کارکردهای فراوانی دارند. شنیده شدن صدای اعضا توسط دولت از مهم‌ترین کارکردهای این تشکل هاست که دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات بهتر و به روزتر یاری می رساند. در واقع بشر به تجربه دریافته است که نهادهای مدنی می توانند در تغییر تصمیمات کلیدی اربابان قدرت دخیل […]