رییس اداره محیط ‌زیست شهر تهران

گشت‌های ویژه‌ برای جلوگیری از ایجاد آلودگی در پایتخت

رییس اداره محیط ‌زیست شهر تهران: گشت‌های ویژه‌ برای جلوگیری از ایجاد آلودگی در پایتخت/ از زباله سوزی باید جلوگیری کرد رییس اداره محیط‌ زیست شهر تهران با بیان اینکه موارد متفرقه ضایعات‌سوزی بسیار است، گفت: خلازیر در منطقه ۱۹ و تقی‌آباد در منطقه ۱۸ از جمله مناطقی هستند که در آن مراکز غیرمجاز زباله‌سوزی […]