سیصد و هفتاد و چهار مین شماره از ماهنامه صنعت حمل و نقل منتشر شد

سیصدوهفتادوچهارمین شماره از ماهنامه صنعت حمل‌و‌نقل با موضوع مهم تاثیر و نقش انجمن‌های صنفی در شاخه‌های مختلف حمل‌ونقل و خدمات وابسته در توسعه منتشر شد.
سرفصل‌ها و مقالات مندرج در این شماره به شرح زیر می‌باشد: