حمایت از فضاهای سبز تهران

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از اتمام پروژه تدوین راهکارهای حقوقی حمایت از توسعه کمّی و کیفی فضاهای سبز خصوصی و نیمه‌خصوصی خبرداد. رضا بصیری مژدهی در پایان جلسه بررسی پروژه‌های خاتمه‌یافته با اشاره به این که در سالیان اخیر به دلیل گسترش شهر تهران […]

به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

نیره توکلی دکتر جامعه شناس با انتقاد از مردانه بودن فضاهای شهری و بی توجهی به نیازهای زنان در شهر می گوید: همیشه شعار شهر دوستدار کودک یا دوستدار خانواده داده می شود، اما در عمل با شهری مردانه روبرو هستیم که حتی تردد معمول برای زنان به ویژه زنان باردار یا دارای فرزند با […]