کنکاش تاریخ مغفول مانده راه آهن در دوران ناصری

از سال گذشته تبیین تاریخچه راه‌آهن در این پژوهشکده مرکز اسناد ملی ایران آغاز شده است. این مجموعه دارای دوبخش بخش تبیین فعالیت‌ها و اسناد راه‌آهن است و بررسی این فعالیت‌ها پس از دهه ۵۰ و تجربه تراموا و مترو اختصاص دارد

بیشتر بخوانید